FHS Tour 05 Vineta
FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-18-45 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-19-03 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-19-20 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-19-26 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-19-52 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-35-05.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-35-12.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-35-16.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-35-19.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-35-24.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-35-27.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-39-42.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-39-48.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-39-54.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-40-16.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 19-40-24.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 20-10-35 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 20-10-44 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 20-12-21 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 20-12-49 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 20-13-19 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 20-13-35 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 20-14-22 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 20-15-00 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 20-15-31 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 20-16-04.JPG FHS-Segeln 05 vineta 09.09.2005 20-16-17.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 08-23-55 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 08-24-01 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 08-24-09 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 08-40-36 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 08-40-46 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 08-51-51 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 08-52-28 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 08-52-56 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 09-01-43 AH.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 09-02-28 AH.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 09-03-05 AH.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 10-36-56 AH.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 10-38-27 AH.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-03-50 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-04-07 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-04-33 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-04-57 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-05-03 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-06-13 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-07-00 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-07-33 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-44-00.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-44-05.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-44-09.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-44-14.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-44-17.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-44-21.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-44-24.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-44-32.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-44-36.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-44-56.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-45-00.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-45-19.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-45-25.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-45-35.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-45-43.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-45-48.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-45-51.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-46-32.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-46-39.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-47-01.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-47-05.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-47-20.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-47-37.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-47-43.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-47-59.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-48-20.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-49-33.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-49-38.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-49-50.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-49-55.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-50-24.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-50-44.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-52-27.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-53-28.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-53-45.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-53-53.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-54-03.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-54-21.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-54-27.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 13-54-34.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-11-36.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-11-41.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-11-43.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-12-00.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-12-30.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-13-02.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-13-15.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-45-43.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-45-45.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-45-50.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-45-54.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-46-00.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-46-06.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-46-15.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-46-19.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-46-28.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-46-50.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-46-54.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-46-57.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-47-02.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 14-47-07.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-11-57.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-12-01.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-12-07.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-12-10.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-12-12.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-12-17.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-12-22.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-12-25.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-35-41 AH.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-36-29 AH.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-36-49 AH.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-37-00 AH.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-37-58 AH.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-38-19 AH.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 15-47-26 AH.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-09-40.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-09-49.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-09-55.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-10-09.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-10-16.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-10-24.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-10-49.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-11-08.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-11-12.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-11-15.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-11-27.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-11-30.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-12-02.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-12-17.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-12-21.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-12-25.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-12-33.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-12-56.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-13-00.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-13-05.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-13-15.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-13-23.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-13-40.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-13-49.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-14-04.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-14-18.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-14-23.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-14-50.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-14-54.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-15-00.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-29-24.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-29-30.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-29-44.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-29-51.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-30-01.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-33-00.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-33-10.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-35-16.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 16-35-24.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 17-50-52.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 17-52-41.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 17-52-53.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 17-55-31.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 17-56-18.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 17-57-37.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 17-57-51.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 18-39-09 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 18-40-11 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 18-40-44 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 18-41-31 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 18-44-29 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 18-45-21 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 18-51-13 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 18-51-28 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 19-09-15 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 19-15-40 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 19-16-10 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 19-16-54 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 19-49-28 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 10.09.2005 19-49-40 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 07-44-59 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 07-45-22 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 07-45-49 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 07-46-12 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 09-27-58 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 09-28-09 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 09-28-17 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 09-30-48 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 09-37-51 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 09-38-16 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 09-45-13 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 09-45-40 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 09-48-47 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 10-10-25 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 10-13-04 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 10-13-22 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 10-13-47 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 10-13-52 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 10-14-05 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 10-14-47 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 10-14-59 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 10-15-06 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 10-17-10 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-08.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-11.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-14.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-17.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-23.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-26.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-33.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-36.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-39.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-43.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-46.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-19-57.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-20-00.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-20-05.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-20-08.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-20-23.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-20-26.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-20-30.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-20-35.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-20-42.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-20-46.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-26-34.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-26-40.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-26-46.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-26-49.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-26-53.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-27-10.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-27-13.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-27-18.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-27-23.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-33-45.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-34-08.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-35-41.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-35-44.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-35-48.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-35-52.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-36-00.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-36-02.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-36-06.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-36-12.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-36-18.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-36-56.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-37-02.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-37-05.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-37-09.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-37-15.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-37-20.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-37-41.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-37-44.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-37-56.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-38-03.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-38-06.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-38-12.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-38-20.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-38-28 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-38-27.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-38-55 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-39-08.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-39-17.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-39-22.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-39-24.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-39-26.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-39-33.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-39-36.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-39-39.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-39-44.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-39-51.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-40-03.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-40-09.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-40-24.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-40-38.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-40-42.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-40-47 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-41-01 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-41-28 PB.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-42-34.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-42-41.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-42-44.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-42-56.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-43-09.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-43-14.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-43-17.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-44-48.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-44-51.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-03.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-05.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-12.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-14.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-18.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-24.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-31.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-33.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-37.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-47.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-50.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-45-59.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-46-11.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-46-16.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-46-22.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-46-33.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-46-38.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-46-42.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-46-45.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-46-51.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-47-09.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-47-39.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-47-46.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-47-50.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-48-49.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-50-13.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-50-17.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-53-25.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-53-27.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-53-29.JPG
FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 12-53-33.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 13-42-39 PB.JPG FHS-Segeln 05 vineta 11.09.2005 13-43-30 PB.JPG